03154822606
آرزو با هدف فرق دارد

آرزوها ممکن است با علایق یا نیازهایی که سبب برانگیختن اهداف می شوند در ارتباط باشد، اما خودشان هدف نیستند.
یک آرزو، وهم یا امیدواری نسبت به چیزی است که می تواند رخ دهد،

در حالی که هدف ، مقصودی مشخص ، متمرکز و واقع گرایانه است که فرد یا سازمان می تواند برای آن برنامه ریزی کند.

 فرق هدف با آرزو

 

اهداف زودیاد را در این صفحه مطالعه کنید.