03154822606
اشعار کوتاه

نامه بنویسم و خود از پی قاصد بروم
آن قدر صبر ندارم که خبر گردد باز
طالب آملی

********* اشعار کوتاه *********

اشعار کوتاه


خیال ِ خوب ِ تو لبخند می شود به لبم
وگرنه، این من ِ دیوانه غصه ها دارد....

معصومه صابر


********* اشعار کوتاه *********

 
گریه بر سجاده.... 
یا بر شانه ی یاری عزیز...
ای خدا ما با کدامین کارها زیباتریم؟

حامد عسکری

 
********* اشعار کوتاه *********

 
تو نشسته ای مقابل ، من و صد خیال باطل 
که به عالم تخیل ، به که اتصال داری؟

وحشی_بافقی


********* اشعار کوتاه *********

 
تنم میلرزد از احساسِ تنهایی ، نمی آیی؟!
من آن بیدی نبودم با نَسیمی لَرزه بردارم

سعید شیروانی

 
********* اشعار کوتاه *********

فهم سخن چون نكند مستمع
قدرت طبع از متكلم مجوی

سعدی