03154822606
پیام های کوتاه عاشقانه

 هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .

 
********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********

پیام های کوتاه عاشقانه


اى دوست !
تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !
تا تو هستى زندگى باید کرد . . .


********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********

 
راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !


********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********


عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند . . .


********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********

 
نوشته ها بهانه است
فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم
باورش با تو

 
********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********


هر آهنگی که گوش میدهم
به هر زبانی که باشد
بغضم را میشکند
نمی دانم
بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است . . .

 
********* پیام های کوتاه عاشقانه  *********


نمایشگاه زده ام
بیا و تماشا کن
تمام روزهای نبودنت را آه کشیده ام
و با حسرت قاب گرفته ام . . .