03154822606
تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی و تعلیم و تربیت

 

باید خاطر نشان کرد، نقش عمده تکنولوژی آموزشی کمک به بهتر شدن کارایی کلی فرآیند تدریس و یادگیری است. با تکنولوژی آموزشی کارایی تعلیم و تربیت بهبود یافته و به طریق گوناگون می تواند ظاهر شود. به عنوان مثال:

  • افزایش کیفیت یادگیری، یا میزان تسلط بر آن
  • کاهش مدت زمان مورد استفاده یادگیرندگان جهت دسترسی به اهداف مورد نظر
  • افزایش کارایی معلمان بر حسب تعداد یادگیرندگان که به آنها آموزش داده می شود ، بدون کاهش کیفیت یادگیری .
  • کاهش هزینه ها ، بدون اینکه بر کیفیت تاثیر بگذارد .
  • افزایش استقلال یادگیرندگان و انعطاف امکانات آموزشی .
  • آسان کردن یادگیری مطالب و همچنین مرور و تکرار آنها به صورت ذهنی و فیزیکی

 

آموزش نوین

 

درست است که همه ی این موارد برای تکنولوژی آموزشی ارزش به حساب می آید اما تعابیر و معانی آنها بسیار مهم می باشد و در واقع چنین ارزش گذاری باید بر حسب جنبه های آموزشی ، مالی و سیاسی موقعیت های فردی صورت گیرد.

آنها الزاما انحصاری نیستند ولی ( به عنوان یک فرضیه ) امکان دارد چنین به فکر رسد که بهبود کامل میزان مشخص یادگیری در شرایط معین لازم به افزایش هزینه می باشد، چرا که هر تصمیمی احتمالاً برا پایه ی میزان هزینه ، اثر بخشی و میزان یادگیری گرفته می شود.

در هر صورت کارایی فرآیند ، موقعیت و سیستم آموزشی امکان این را دارد که سنجیده شود، سپس تصمیمات مربوط به میزان کیفیت یادگیری، می تواند با استفاده از طریق به کارگیری رویکرد تکنولوژی آموزشی عملی شود.

همه پیشنهاد ها و توصیه های که به دلیل بهبود و پیشرفت فرآیند آموزشی ارائه می شود بر اساس مطالعه یک سیستم ویژه آموزشی به شکل کل به اضافه ی دانش یافته های تحقیقات آموزشی مناسب ، تئوری ها و شیوه های یادگیری صورت می گیرد.

 در اکثر موارد ، این عقاید و نظریات از حوزه های مختلف از قبیل روانشناسی ، جامعه شناسی ، مدیریت و تحلیل سیستم ها به همراه پیشرفت هایی در زمینه های تکنیکی مانند: دستگاه های سمعی و بصری و میکرورایانه به منظور ایجاد سیستم یادگیری یا تدریس مطلوب ، سرچشمه می گیرد، همه این جنبه ها بخشی از تکنولوژی آموزشی هستند که برخی مواقع جنبه های غیر عینی و نامحسوس نامیده می شود.

در رویکرد تکنولوژی آموزشی مثل هر رویکرد سیستماتیک و علمی، کاربرد تحقیقات علمی مناسب در رشته های علوم دیگر نیز لازم است مانند : فیزیک ، الکترونیک و نیز علوم اجتماعی مانند روانشناسی و جامعه شناسی برای حل مسئله ضرورت دارد.

دست اندرکارن و متخصصان امروزه تکنولوژی آموزشی را به عنوان تکنولوژی تعیلم و تربیت مورد بررسی قرار می دهند . این مفهوم ( کاربرد تکنولوژی در تعلیم و تربیت ) اساساً یکی از آخرین وسیله هایی است که از طریق انتخاب و طراحی نرم افزارها و سخت افزارهای مناسب ، راهبرد مناسبی را فراهم می آورد تا به مجموعه اهداف و مقاصد آموزشی نایل و با آنها سازگار شویم . در بعضی موارد این کار ممکن است استفاده دقیق از وسایل مانند : ویدئو یا رایانه را ایجاب کند. در هر صورت در اینجا مهم این است که پیشرفت و نوآوری به طور سیستماتیک و علمی برنامه ریزی و اجرا شود. این همان ( رویکرد سیستم ها ) در تکنولوژی آموزشی است که در مرکز تکنولوژی تعلیم و تربیت قرار دارد.

 ارتباط بین جنبه های تکنولوژی آموزشی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته است. را در شکل زیر مشاهد کنید.

 تکنولوژی آموزشی