03154822606
افزایش خلاقیت با تصویرسازی لغات

همانطور که می دانید خلاقیت از وصل یا ارتباط دادن ایده های مخلفت به دست می آید حال این ارتباطات می تواند معنادار باشد یا حتی بی‌معنی باشد.

 به طور خلاصه برای خلاقیت توانایی ارتباط دادن بین ایده ها و یا لغات یک توانایی بسیار موثر است.

افزایش خلاقیت با تصویر سازی لغات

کاربران برنامه آموزشی زود یاد با استفاده از پیدا کردن راه استفاده از مهارتهای ذهنی خود، حافظه و خلاقیت شان به طور چشم گیری رشد می کند و نیز در دیگر موضوعات درسی و کاری خود پیشرفت قابل توجه ای می نمایند .

تصویرسازی های ذهنی منحصر به فرد زود یاد ضمن اینکه برای شما این موقعیت را فراهم می کند، که با سرعت و آسانی لغات ضروری مکالمات روزمره زبان انگلیسی را فرا بگیرید خود به خود خلاقیت شما را نیز افزایش می دهد چرا که خلاقیت اکتسابی است و یک ارتباط ذهنی یا تصویر سازی ذهنی است.

زودیاد با طرح افزایش دایره لغات ، مشوق خلاقیت شما است.